certyfikat

Rodzaje kursów w zakresie certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego lub osoby zarządzającej transportem drogowym.

Liczba godzin – egzaminy :

Lp.                                  Rodzaj kursu  –  opis Przewóz osób Przewóz rzeczy
1. Szkolenie w zakresie przewozu drogowego dla przewoźników drogowych oraz osób zarządzających przewozem drogowym (godz.lekcyjne) 60* 60*
2. Egzamin państwowy** (odbywa się poza OSK) tak tak

*liczba godzin zajęć doskonalących, realizowanych bezpośrednio przed egzaminem państwowym,   uzgodniona dodatkowo z OSK.

** egzamin państwowy przeprowadzony jest w wybranym przez zdającego terminie oraz miejscu – wyznaczonym przez komisję egzaminacyjną.  Zakres egzaminu obejmuje testy z części teoretycznej          (120min.), zadania problemowe (120min.)

 

Adresaci i przeznaczenie kursu dla przewoźników drogowych, wiedza ogólna, wymagania wobec kandydatów:

 • kurs skierowany jest do wszystkich, którzy chcą wykonywać transport drogowy osób i ładunków bez względu na miejsce faktycznej realizacji przewozów a ponadto do osób zarządzających transportem drogowym w imieniu i z upoważnienia przedsiębiorcy transportowego;
 • kandydaci na przewoźników drogowych – zarządzających będą przygotowani do założenia – prowadzenia – zarządzania firmą/ami transportowymi oraz wykonywania przewozów drogowych;
 • zakres tematyczny kursu (wybrane tematy z …): prawo cywilne, prawo handlowe, prawo pracy i zagadnienia socjalne, czas pracy kierowców – załóg, tachografy, prawo finansowe, finansowanie inwestycji, bieżące finansowanie przedsiębiorstwa transportowego, podatki, opłaty i ubezpieczenia, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem, przepisy prawa o podejmowaniu – wykonywaniu transportu, umowy międzynarodowe, porozumienia i konwencje, przewozy specjalistycz-ne, kontrole w przewozach, bezpieczeństwo ruchu drogowego w tym standardy techniczne dla pojazdów, zasady załadunku pojazdów, mocowania a ponadto przewozu osób, organizacje społeczne, zawodowe przewoźników w kraju oraz doskonalenie poprzez rozwiązywanie testów egzaminacyjnych, zadań problemowych;
 • osoby ubiegający się o uprawnienia powinni spełniać ogólne wymagania transportu drogowego a ponadto zdać przed komisją egzaminacyjną z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy;
 • uprawnienia są imienne oraz ważne na wybrany rodzaj przewozów przez okres wskazany w certyfikacie w tym uprawnienia są wymagane prawem i ważne na obszarze państw Unii Europejskiej oraz w krajach stowarzyszonych.

Nasze mocne strony:

 • realizujemy podstawę programową zgodnie z ustawą i rozporządzeniem w zakresie: transportu drogowego, szkolenia;
 • możliwość wykorzystania formy elearnigowej na warunkach uprzednio uzgodnionych z OSK w czasie najbardziej dogodnym – co nie koliduje z innymi zamierzeniami własnymi, rodzinnymi, służbowymi itp.;
 • zajęcia z teorii wspieramy nowoczesnymi materiałami multimedialnymi czas szkolenia dostosowujemy do potrzeb szkolonych;
 • dostosowujemy poziom, tempo nauczania uwzględniając predyspozycje szkolonych;
 • udzielamy pomocy w zakresie nauczania materiału a ponadto wyposażamy w materiały szkoleniowe;
 • bezpośrednio wspieramy podczas składania dokumentów dla potrzeb egzaminów państwowych i wyborze miejsca, terminu egzaminu;
 • nasza kadra dydaktyczna to osoby z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, praktyką branżową i wykształceniem pedagogicznym kształcenia dorosłych;
 • nasza skuteczność wynosi 98 % a w wielu kursach 100 % (dla pierwszego podejścia do egzaminu).

 

Przydatne linki:

 • sejm.gov.pl;
 • bydgoszcz.pl;
 • kujawsko-pomorskie.pl;
 • bip.torun.pl;
 • bip.powiattorunski.pl.
 • its.waw.pl;
 • strony internetowe organizacji państwowych, społecznych, i zawodowych, Inspekcji Transportu Drogowego, Policji, Straży Granicznej, Służb Celnych ….

 

Jeżeli Masz pytania lub chcesz zapisać się na wybrany kurs – przejdź na stronę <<Home do formularza, który po wypełnieniu prześlij do nas.